Technická a ekonomická správa budov, dodávka tepla, teplej vody, prevádzka výťahov, deratizácia, zabezpečenie poistenia.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť IFM a.s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť IFM a.s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť IFM a.s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

e-mail: gdpr@ifmas.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov, obchodných partnerov a záujemcov o služby alebo produkty prevádzkovateľa a ich zamestnancov, štatutárov a iné spolupracujúce osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre členov štatutárnych a dozorných orgánov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie – výberové konanie

Novinky a zákony

Všetky práva a povinnosti správcov a rovnako tak vlastníkov bytov podliehajú zákonom a predpisom Slovenskej republiky. Len ten, kto je informovaný a znalý zákonov sa dokáže brániť a je slobodný. Preto vám prinášame informácie zo sveta legislatívy spojených so správou vášho bytového domu

Zákon o správe budov č. 182/1993 Z. z

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa v Slovenskej republike umožnila transformácia vlastníctva bytového fondu. Obsahom tejto zákonnej úpravy sú podmienky prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

Plné znenie zákona

Novela zákona 182/93 č. 70/2010 Z. z.

Platí a je účinná od 1.4.2010. Novelou zákona o vlastníctve bytov zákonom č. 70/2010 Z. z. boli upravené najmä otázky súvisiace s činnosťou spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a organizácií, ktoré spravujú bytové domy, čím sa odstránili mnohé existujúce problémy. Obsahuje nové výpočty výšky príspevkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv.

Plné znenie zákona

Zákon NR SR 630/2005 Z.z.

O rozpočítavaní množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavanie množstva dodaného tepla.

Plné znenie zákona

Novela zákona 630/2005 č. 358/2009 Z. z

O rozpočítavaní množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavanie množstva dodaného tepla.

Plné znenie zákona

Zákon NR SR 124/1996 Z.z.

O štátnom fonde rozvoja bývania, použití, hospodárení, rozdelení a podmienkach získania prostriedkov fondu.

Plné znenie zákona

Zákon NR SR 656/2004 Z.z.

O energetike a o zmene niektorých zákonov.

Plné znenie zákona

Napíšte nám a pomôžte nám byť lepšími. Opíšte svoje predstavy čo najpodrobnejšie.