Technická a ekonomická správa budov, dodávka tepla, teplej vody, prevádzka výťahov, deratizácia, zabezpečenie poistenia.

Novinky a zákony

Všetky práva a povinnosti správcov a rovnako tak vlastníkov bytov podliehajú zákonom a predpisom Slovenskej republiky. Len ten, kto je informovaný a znalý zákonov sa dokáže brániť a je slobodný. Preto vám prinášame informácie zo sveta legislatívy spojených so správou vášho bytového domu

Súvaha - rok 2013

 

Plné znenie správy

Správa nezávislého audítora - rok 2013

 

Plné znenie správy

Poznámky k účtovnej závierke - rok 2013

 

Plné znenie správy

Daňové priznanie

 

Plné znenie správy

Daňové priznanie

 

Plné znenie správy

Výkaz ziskov a strát

 

Plné znenie správy

Poznámky 31.12.2011

 

Plné znenie správy

Informácie o krátkodobom FM

 

Plné znenie správy

Poznámky 31.12.2011

 

Plné znenie správy

Výročná správa za rok 2011 IFM

 

Plné znenie správy

Výročná správa za rok 2010 IFM

 

Plné znenie správy

Výročná správa za rok 2009 IFM

 

Plné znenie správy

Poznámky k účtovnej závierke

 

Plné znenie správy

Zákon o správe budov č. 182/1993 Z. z

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa v Slovenskej republike umožnila transformácia vlastníctva bytového fondu. Obsahom tejto zákonnej úpravy sú podmienky prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

Plné znenie zákona

Novela zákona 182/93 č. 70/2010 Z. z.

Platí a je účinná od 1.4.2010. Novelou zákona o vlastníctve bytov zákonom č. 70/2010 Z. z. boli upravené najmä otázky súvisiace s činnosťou spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a organizácií, ktoré spravujú bytové domy, čím sa odstránili mnohé existujúce problémy. Obsahuje nové výpočty výšky príspevkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv.

Plné znenie zákona

Zákon NR SR 630/2005 Z.z.

O rozpočítavaní množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavanie množstva dodaného tepla.

Plné znenie zákona

Novela zákona 630/2005 č. 358/2009 Z. z

O rozpočítavaní množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavanie množstva dodaného tepla.

Plné znenie zákona

Zákon NR SR 124/1996 Z.z.

O štátnom fonde rozvoja bývania, použití, hospodárení, rozdelení a podmienkach získania prostriedkov fondu.

Plné znenie zákona

Zákon NR SR 656/2004 Z.z.

O energetike a o zmene niektorých zákonov.

Plné znenie zákona

Napíšte nám a pomôžte nám byť lepšími. Opíšte svoje predstavy čo najpodrobnejšie.